نیلوفر مرداب: گذر از بحران های کسب و کار

مدرس: دکتر سروش صفدریان
تعداد جلسات: یک جلسه ۱۰۰ دقیقه
فرمت آمورش: به صورت فایلهای ضبط شده
نوع دسترسی: به محض دانلود قابل استفاده است
مخاطب: مدیران وصاحبان کسب و کار

شناسه محصول: EC-01-04 دسته: