این گروه فقط توسط کاربران قابل مشاهده است.
خلاصه صوتی کتاب: فروش امری انسانی

زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقهخلاصه صوتی کتاب فروش امری انسانی نویسنده دنیل پینک با صدای[ادامه]

خلاصه صوتی کتاب قدرت لحظه

زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقهخلاصه صوتی کتاب قدرت لحظه نویسندگان چیپ هیث و دن هیث با[ادامه]

خلاصه صوتی کتاب فردایت را امروز بساز

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقهخلاصه صوتی کتاب فردایت را امروز بساز نویسندگان جیسون سلک، تاک[ادامه]

خلاصه صوتی کتاب قانون ۵ ثانیه

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقهخلاصه صوتی کتاب قانون ۵ ثانیه نویسنده مل رابینز با[ادامه]

شطرنج نه چکرز: خلاصه صوتی کتاب

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقهخلاصه صوتی کتاب شطرنج نه چکرز نویسنده مایک میلر با[ادامه]

خلاصه صوتی کتاب قدرت رهبری مثبت گرا

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقهخلاصه صوتی کتاب قدرت رهبری مثبت گرا نویسنده جان گوردون[ادامه]

خلاصه صوتی کتاب: تسهیلگر

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقهخلاصه صوتی کتاب تسهیلگر نویسنده جونا برگر با صدای صدف[ادامه]

خلاصه صوتی کتاب: تغییر در رهبری

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقهخلاصه صوتی کتاب تغییر در رهبری نویسنده جان مکسول با[ادامه]

خلاصه صوتی کتاب: قبایل

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقهخلاصه صوتی کتاب قبایل نویسنده ست گادین با صدای صدف[ادامه]

خلاصه کتاب: نفوذ بر ذهن

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقهخلاصه کتاب نفوذ بر ذهن Brainfluence نویسنده راجر دوولی با[ادامه]