مورد کاوی ۶: بازاریابی در کسب و کارهای جدید

بازاریابی در کسب و کارهای جدید   بازاریابی در کسب و کارهای نوپا یکی از[ادامه]

مورد کاوی ۴ : راهبردهای خروج کارآفرینانه

راهبردهای خروج کارآفرینانه   در انتهای مسیر کارافرینی به دروازه خروج از کسب و کار[ادامه]

مورد کاوی 3 : راهبرد برنامه ریزی کسب مزیت رقابتی

از شما خواننده این مورد کاوی انتظار میرود بعد از مطالعه در خصوص پرسش های[ادامه]

مورد کاوی ۲ : زمینه سازی برای رشد و دستیابی به آن

راهبردهای موفقیت پایدار: زمینه سازی برای رشد و دستیابی به آن   از شما خواننده[ادامه]

مدیریت رشد کسب و کار جدید: موردکاوی شماره یک

مدیریت رشد کسب و کار جدید   ایجاد و مدیریت رشد کسب و کار جدید[ادامه]