هدف ارزیابی: بررسی میزان انگیزه افراد برای کارآفرینی و آغاز کسب و کار
نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید
مدت زمان انجام آزمون:  ۳ دقیقه
Test Ref: Hannu Littunen. “Entrepreneurship and characteristics of the entrepreneurial personality” International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, Vol. 6, No. 6, 2000, pp. 295-309

آزمون انگیزه کارآفرینی

1اطلاعات شما
2تست اندازه گیری انگیزه کارآفرینی