تعریف کارآفرینی خانوادگی توسط روش های مختلف

ترکیب چندین عامل برای توضیح و تشریح موفقیت ، رشد و بقای کسب و کارهای[ادامه]