کارافرین مستقل راهگشای توسعه اقتصادی

مفهوم کارآفرینی دارای جنبه های مختلفی است و این واژه در زمینه های مختلف علمی[ادامه]