مفهوم کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی مفهومی است که در طول ۴ دهه گذشته شکل و تکامل یافته است[ادامه]