آموزش استفاده از سایت تد

سایت تد در این مقاله ویدیوی آموزشی به صورت کامل سایت تد www.TED.com را برایتان[ادامه]