کارآفرینی از نظر پیتر دراکر

اعتقاد من بر این است که هر چیز را باید از استاد آن آموخت. کارآفرینی[ادامه]