هدف: بررسی اینکه آیا شما خیلی زیاد کار می کنید یا نه.

نحوه تکمیل: به هر یک از جملات زیر با توجه به نگرش و رفتار خود پاسخ دهید

آزمون اعتیاد به پرکاری

1 اطلاعات شما
2 تست شخصیت کارآفرین