هدف: بررسی ویژگی های مدیر قرن بیست و یکم

 

آزمون مدیر قرن بیست و یکم

1اطلاعات شما
2تست اندازه گیری انگیزه کارآفرینی