هدف: بررسی ویژگی های مدیر قرن بیست و یکم

 

آزمون مدیر قرن بیست و یکم

1 اطلاعات شما
2 تست اندازه گیری انگیزه کارآفرینی