بانک ملت

 

صاحب حساب: سروش صفدریان

«شماره کارت»
3027 2081 3379 6104

«شماره شبا»
IR 97 0120 0100 0000 3183 1385 51