بانک ملت

 

صاحب حساب: سروش صفدریان

«شماره کارت»
3027 2081 3379 6104

«شماره شبا»
IR 97 0120 0100 0000 3183 1385 51

بانک پاسارگاد

 

صاحب حساب: سروش صفدریان

«شماره کارت»
5735 9166 2910 5022

«شماره شبا»

 

بانک اقتصاد نوین

 

صاحب حساب: سروش صفدریان

«شماره کارت»
6384 7411 1211 6274

«شماره شبا»
 IR 48 0550 0102 0010 5804 8090 01