قانون یازدهم پیشرفت شغلی: خوب لباس بپوشید

خوب لباس بپوشید اگر میخواهید سریع رشد کنید خوب لباس بپوشید دقیقا به همین معناست – خوب لباس بپوشید. هیچ عذر برای بد لباس پوشیدن، پایین تر از سطح محیط لباس پوشیدن، احمقانه لباس پوشیدن لباس نازل و بی کیفیت پوشیدن یا بی توجه لباس پوشیدن وجود ندارد. باید بگویم این قانون بسیار مهم است … ادامه خواندن قانون یازدهم پیشرفت شغلی: خوب لباس بپوشید